Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

ΠΗΡΕ ΦΕΚ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ...

Πήρε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής η οποία θα εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.Στο ΦΕΚ παρατίθενται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της...


Επιτροπής ενώ αναφέρεται ότι έργο της Επιτροπής είναι να εξετάζει τις συνάφειες διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και να εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. το οποίο και θα γνωμοδοτεί προς τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΟΠΑΙΘ για συνάφειες σχετικές με ΕΕΠ και ΕΒΠ και προς τις αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού για συνάφειες σχετικές με εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίες και θα εκδίδουν τη σχετική απόφαση.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία η Επιτροπή θα μελετά τις αιτήσεις με τους συνημμένους τίτλους για τη χορήγηση συνάφειας θα καθορισθούν με υπουργική απόφαση μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής και γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα γίνονται μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής και θα πραγματοποιούνται είτε σε χώρο του Ι.Ε.Π. είτε του Υ.ΠΟ. ΠΑΙ.Θ.

Από την έκδοση αυτής της Απόφασης: α) δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου. και β) καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 8615/30−07−3015 και 8690/04−08−2015 υπουργικές αποφάσεις.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.

Καλόγηρος Βασίλειος